Opinie o Nas

Regulamin Bonów Podarunkowych

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

 

Bony Podarunkowe oferowane są w sklepie stacjonarnym Perfumerii Lunga, przy ul.Rembielińskiego 8, 09-400 Płock. Bony można zrealizować tylko przy zakupach stacjonarnych.

 

 1.   Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Wydawcy pod adresem: https://lunga.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3 oraz na tablicy informacyjnej dla Klientów Sklepu Stacjonarnego w Perfumerii Lunga w podpunkcie „Informacja dotycząca ochrony danych osobowych”. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

 2.   Definicje

  • Bon podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany stacjonarnie w Perfumerii Lunga, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Perfumerii Lunga w sklepie stacjonarnym. Oznaczony Kodem Bonu, który jest unikalnym kodem umożliwiającym jego identyfikację przez sprzedawcę;
  • Kod bonu – oznaczenie Bonu Podarunkowego unikalnym kodem kontrolnym oraz odpowiadającym mu kodem kreskowym;
  • Nabywca – osoba fizyczna, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu Bonu Podarunkowego w Perfumerii Lunga;
  • Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
  • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  • Perfumeria Lunga – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony podarunkowe. Sklep mieści się przy ul.Rembielińskiego 8 w Płocku.
  • Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Perfumerii Lunga, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
  • Wydawca – oznacza Arkadiusza Klimka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CUBE Arkadiusz Klimek z siedzibą w Grabinie 09-520, ul. Gościnna 7, NIP: 7742849007, REGON: 146133802, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

3.   Warunki ogólne

3.1.   Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.

3.2.   Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanej przy pomocy Bonu Podarunkowego do wartości nominalnej zapisanej na tym Bonie za towary nabywane przez Posiadacza.

3.3.   Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w sklepie stacjonarnym Perfumerii Lunga.

3.4.   Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

3.5.   Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego wydania. Do Bonu Podarunkowego dołączony zostanie dokument wydania z określoną kwotą do wykorzystania oraz datą.

3.6.   Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży (paragon/faktura) wydawany jest w momencie nabycia towarów.

3.7.   Bon Podarunkowy, w momencie nabycia, jest oznaczany unikatowym numerem kontrolnym oraz odpowiadającym mu kodem kreskowym.

4.   Realizacja Bonu Podarunkowego

4.1.   Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Perfumerii Lunga;

b. Posiadacz Bonu Podarunkowego jest uprawniony do wykorzystania Bonu jednorazowo na zakup Towaru/ów dostępnych w Perfumerii Lunga zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie więcej niż do wartości nominalnej zapisanej na Bonie i nie później niż przed upływem jego terminu ważności;

c. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;

d. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;

e. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

g. Identyfikacja Bonu Podarunkowego odbywa się za pomocą sprawdzenia Kodu Bonu, dlatego Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru w zamian za Bon Podarunkowy którego Kod Bonu, nadany w trakcie jego wydania, jest nieczytelny lub uszkodzony, co jednoznacznie uniemożliwia Wydawcy sprawdzenie czy Bon Podarunkowy został już zrealizowany.

5.   Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem Bonów Podarunkowych albo zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną na tablicy informacyjnej dla Klientów Sklepu Stacjonarnego w Perfumerii Lunga w podpunkcie „Procedura rozpatrywania reklamacji”.

W przypadku zasadnej reklamacji zwrot zapłaty nastąpi w taki sposób, w jaki dokonano płatności za towar - czyli poprzez wydanie nowego Bonu Podarunkowego o wartości nominalnej równej cenie reklamowanego towaru.

6.   Postanowienia końcowe

6.1.   Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.

6.2.   Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Perfumerii Lunga oraz na stronie internetowej https://lunga.pl/pl/i/Regulamin-Bonow-Podarunkowych/23.

6.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6.4.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

6.5.   Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Nabywcy / Posiadacza przed jego zmianą, w tym w szczególności na wydane już Bony Podarunkowe. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz na tablicy informacyjnej dla Klientów Sklepu Stacjonarnego w Perfumerii Lunga i dotyczyć będą Bonu Podarunkowego zakupionego po wejściu w życie zmian Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium